Πρόσκληση της Αρχαιρεσιακής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του «Άλμα Ζωής»

                                                                                             Αθήνα, 08/02/2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ της Αρχαιρεσιακής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών του μη κερδοσκοπικού σωματείου με την επωνυμία  “Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Άλμα Ζωής” και με τον διακριτικό τίτλο “Άλμα Ζωής”

που εδρεύει στην Αθήνα, Ηπείρου 11, ΤΚ: 10433, ΑΦΜ:090283298, ΔΟΥ: Δ΄ Αθηνών, έχει συσταθεί και λειτουργεί νόμιμα δυνάμει της υπ’ αριθμ. 9/1988 απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών και έχει καταχωρηθεί με αριθμό μητρώου 26282. Σύμφωνα με τον Νόμο, το καταστατικό του Συλλόγου ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ και το άρθρο 33 παρ. 2 της από 20/2/2020 Π.Ν.Π η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4683/2020 σε συνδυασμό με το άρθρο 27 του Ν. 4753/2020, με τα οποία προβλέπονται τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοιού covid19,  καλούνται τα μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της Αρχαιρεσιακής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί στις 10 Μαρτίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:00 διαδικτυακά με τηλεδιάσκεψη για την οποία οι αναγκαίες τεχνικές πληροφορίες και οδηγίες αναφέρονται παρακάτω,  όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα που ορίζονται ως θέματα Ημερήσιας Διάταξης.

 1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 10 καταστατικού).
 2. Διοικητικός απολογισμός δράσης των μελών του Δ.Σ. από 01/01/2020 έως 31/12/2020 (άρθ. 7 καταστατικού) και έγκρισή του (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
 3. Ανάγνωση Έκθεσης της Ελεγκτικής Επιτροπής (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
 4. Οικονομικός απολογισμός από 01/01/2020 έως 31/12/2020 (άρθρο 7 καταστατικού) και έγκρισή του  (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
 5. Απαλλαγή από τη Γενική Συνέλευση του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη για το χρονικό διάστημα 1/1/2020 έως 31/12/2020.
 6. Παρουσίαση του προγράμματος δράσης του 2021 και έγκρισή του.
 7. Οικονομικός προϋπολογισμός για το έτος 2021 (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. β’ καταστατικού), ισολογισμός (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού) και έγκρισή τους (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. α’ καταστατικού).
 8. Εκλογή 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών (άρθρο 7 παρ. 2 εδ. ε και 10 του καταστατικού).
 9. Εκλογές για την ανάδειξη α) νέου 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου και β) νέας 3μελούς Ελεγκτικής Επιτροπής.

 

Σημείωση:

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει η απαρτία του ποσοστού 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών ήτοι του άρθρου 9 του καταστατικού κατά την  ως άνω  ημερομηνία, τα παραπάνω  θέματα θα  συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα στις 17 Μαρτίου 2021, την ίδια ώρα με την παρουσία οσωνδήποτε μελών του Σωματείου, διαδικτυακά με τηλεδιάσκεψη και με την παροχή των αναγκαίων τεχνικών πληροφοριών και οδηγιών, χωρίς τη δημοσίευση νέας, ειδικής για το σκοπό αυτό πρόσκλησης.

Αντιπροσώπευση, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής στην εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου μέλους από Δημόσια ή Δημοτική Αρχή ή μέσω της ιστοσελίδας gov.gr και ειδικά για το σκοπό της παροχής ψήφου, είναι δυνατή κατά το άρθρο 10 παρ. 8 του καταστατικού αρκεί το μέλος που θα εκπροσωπήσει, να το πράξει μόνο για ένα άλλο μέλος. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης, παρακαλούμε να μας την αποστείλετε το αργότερο δύο ώρες πριν την έναρξη της Γ.Σ, μέσω email στο breastca@otenet.gr. Σημείωση: Το άτομο που εξουσιοδοτείται θα πρέπει να διαθέτει δύο διευθύνσεις e-mails τις οποίες θα πρέπει να μας αποστείλει.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 4 και 5 (παρ. 4) του καταστατικού, δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου  που έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους. Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται όσα εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μετά την 1η Ιουλίου 2020. Η εξόφληση της συνδρομής  μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα της Γ.Σ, αλλά για τη συμμετοχή σας απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης της συνδρομής μέσω email στο breastca@otenet.gr το αργότερο δύο ώρες πριν την έναρξη της ΓΣ.

Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που επιθυμούν να εκλεγούν στα όργανά του οφείλουν να δηλώσουν εγγράφως την υποψηφιότητά τους στο χρονικό διάστημα που ξεκινάει είκοσι (20) ημέρες πριν από τις αρχαιρεσίες (άρθρο 11 καταστατικού) έως και πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξης της Γενικής Συνέλευσης. Μαζί με το e-mail δήλωσης υποψηφιοτήτων, θα πρέπει να υποβληθούν και τα εξής δικαιολογητικά κάθε υποψήφιας:

 • Φωτοτυπία δελτίου ταυτότητας ή άλλου εγγράφου που μπορεί να αναπληρώσει κατά το νόμο αυτήν.
 • Πρόσφατο Πιστοποιητικό ποινικού μητρώου.
 • Σύντομο βιογραφικό μέχρι διακόσες (200) λέξεις και φωτογραφία ταυτότητας.

Εκλογικό σύστημα έχει ορισθεί το πλειοψηφικό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΚΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ “ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ” ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ

Προκειμένου να συμμετάσχετε στη Γ.Σ. που έχει οριστεί για τις 10/3/2021, θα χρειαστεί να έχετε εγκαταστήσει εκ των προτέρων την πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων zoom στη συσκευή παρακολούθησης (δεν απαιτείται εγγραφή).

Τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη θα λάβουν 2 ώρες πριν τη Γ.Σ. στο email που έχουν δηλώσει στον Σύλλογο τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) με τον οποίο θα μπορούν να εγγραφούν στην τηλεδιάσκεψη της Γ.Σ. Ολοκληρώνοντας επιτυχώς τη δήλωση συμμετοχής θα λάβετε στο email σας το link για να συνδεθείτε (Click here to Join) την προκαθορισμένη ώρα.

Προσοχή! Κατά την εγγραφή σας θα πρέπει να συμπληρώσετε το ονοματεπώνυμό σας στα ελληνικά και το email στο οποίο επιθυμείτε να λάβετε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο σύνδεσης. Με το ίδιο email, αποκλειστικά, θα μπορείτε να συμμετέχετε και στις ψηφοφορίες.

Είναι απαραίτητο να συμπληρώστε το όνομα σας σας στα ελληνικά ώστε ο διαχειριστής να μπορέσει να σας αναγνωρίσει ως μέλη του Συλλόγου «Άλμα Ζωής» και στη συνέχεια να εγκρίνει τη συμμετοχή σας στη Γ.Σ.  Η εγγραφή σας με το πλήρες ονοματεπώνυμό σας είναι απαραίτητη προκειμένου να εξασφαλιστεί και η νομότυπη, ονομαστική συμμετοχή σας στις ψηφοφορίες που θα ακολουθήσουν.

Η συνέλευση θα καταγραφεί για λόγους που αφορούν τα πρακτικά.

Συστήνεται να συνδεθείτε στον σύνδεσμο (link) 15΄ λεπτά πριν την προκαθορισμένη ώρα έναρξης προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της Γ.Σ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ Γ.Σ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Γ.Σ. οι κάμερες θα πρέπει να είναι ανοιχτές ώστε να διασφαλιστεί η ταυτοπροσωπία των συμμετεχόντων. Για την ομαλότερη διεξαγωγή και την αποφυγή παρεμβολών, τα μικρόφωνά σας θα τεθούν σε σίγαση (mute) από τον διαχειριστή. Εάν επιθυμείτε να υποβάλετε κάποιο ερώτημα μπορείτε:

 1. Να σηκώσετε εικονικά το χέρι σας χρησιμοποιώντας την λειτουργία “Raise Hand” ώστε ο διαχειριστής να σας δώσει τον λόγο, ανοίγοντας το μικρόφωνο σας.
 2. Υποβάλλοντας το σχετικό ερώτημα γραπτά μέσω του παραθύρου συνομιλίας (Chat)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Η ψηφοφορία για τη λήψη των αποφάσεων επί των ζητημάτων της ημερήσιας διάταξης θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά με την ευγενική υποστήριξη της  electobox.

Για κάθε ξεχωριστό θέμα της ημερήσιας διάταξης θα σταλεί από την electobox, στο email με το οποίο έχετε δηλώσει συμμετοχή, ένας  διαφορετικός μοναδικός, μυστικός σύνδεσμος (link). Πατώντας πάνω στον σύνδεσμο θα μεταβείτε αυτόματα στη σελίδα ψηφοφορίας και το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο θα εμφανιστεί αυτόματα στην οθόνη σας. Μόλις η ψήφος σας υποβληθεί επιτυχώς θα εμφανιστεί σχετικό μήνυμα στην οθόνη σας και θα λάβετε και το αντίστοιχο μήνυμα επιβεβαίωσης στο mail σας.

Με την ολοκλήρωση κάθε ψηφοφορίας τα αποτελέσματα θα ανακοινώνονται από τον διαχειριστή μέσω διαμοιρασμού οθόνης στους συμμετέχοντες.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΟΧΑΗ

 

0