Πρόσκληση των μελών για έκτακτη γενική συνέλευση

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το άρθρο 8 και 11 του νέου καταστατικού η Διοίκηση του Σωματείου με το δ.τ. «ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ», που εδρεύει στην Αθήνα με την άνω επωνυμία, προσκαλεί όλα τα τακτικά μέλη να λάβουν μέρος στις εργασίες της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης που θα διεξαχθεί στις 24 Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 διαδικτυακά μέσω της εφαρμογής τηλεδιασκέψεων zoom.

Στις 23 Νοεμβρίου 2020, θα αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση όλων των ταμειακά τακτοποιημένων μελών ο σύνδεσμος πάνω στον οποίο πατώντας θα έχουν τα μέλη πρόσβαση στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση, όπου θα συζητηθούν και θα ληφθούν αποφάσεις στα παρακάτω θέματα που ορίζονται ως θέματα Ημερήσιας Διάταξης. Σε περίπτωση που η εξόφληση της συνδρομής λάβει χώρα την ίδια μέρα της Γενικής Συνέλευσης, τότε ο σύνδεσμος θα σταλεί προς το μέλος μόλις τακτοποιηθεί η οφειλή του και σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης με email στο σωματείο.

  1. Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης (άρθρο 10 καταστατικού).
  2. Παράταση της θητείας του παρόντος ΔΣ μέχρι το Μάρτιο του 2021, με τις ίδιες μέχρι σήμερα αρμοδιότητες, με σκοπό τη συμμόρφωση με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 παρ. 1 του Καταστατικού.

Σημείωση:
Στην περίπτωση που δεν υπάρξει η απαρτία του ποσοστού 1/3 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών ήτοι του άρθρου 9 του καταστατικού κατά την ως άνω ημερομηνία, τα παραπάνω θέματα θα συζητηθούν την επόμενη εβδομάδα την 1 Δεκεμβρίου 2020, με τον ίδιο τρόπο και την ίδια ώρα έναρξης με τη συμμετοχή οσωνδήποτε μελών του Σωματείου, σύμφωνα με το άρθρο (9) του καταστατικού.

Αντιπροσώπευση, με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής στην εξουσιοδότηση του αντιπροσωπευόμενου μέλους από Δημόσια ή Δημοτική Αρχή ή μέσω της ιστοσελίδας gov.gr και ειδικά για το σκοπό της παροχής ψήφου, είναι δυνατή κατά το άρθρο 10 παρ. 8 του καταστατικού αρκεί το μέλος που θα εκπροσωπήσει, να το πράξει μόνο για ένα άλλο μέλος. Σε περίπτωση εξουσιοδότησης, παρακαλούμε να μας την αποστείλετε το αργότερο δύο ώρες πριν την έναρξη της ΓΣ, μέσω email στο breastca@otenet.gr.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σύμφωνα με το άρθρο 4 και 5 (παρ. 4) του καταστατικού, δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση έχουν όλα τα τακτικά μέλη του Συλλόγου που έχουν εξοφλήσει την ετήσια συνδρομή τους. Ταμειακά τακτοποιημένα μέλη θεωρούνται όσα εκπλήρωσαν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις μετά την 1η Ιουλίου 2020. Η εξόφληση της συνδρομής μπορεί να γίνει και την ίδια ημέρα της Γ.Σ, αλλά για τη συμμετοχή σας απαιτείται η αποστολή του αποδεικτικού κατάθεσης της συνδρομής μέσω email στο breastca@otenet.gr το αργότερο δύο ώρες πριν την έναρξη της ΓΣ.

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ

Η Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΙΟΧΑΗ

0