Τα δικαιώματα των γυναικών με καρκίνο μαστού

11. Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση χωρίς την υποχρέωση συμμετοχής στις Γενικές Εξετάσεις

Σύμφωνα με το άρ. 13 του Ν. 4452/2017, με τίτλο: «Ρύθμιση θεμάτων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και άλλες διατάξεις», Ελληνίδες ή αλλοδαπές, ανεξαρτήτως ηλικίας:

α) δικαιούνται να εγγραφούν χωρίς τη διαδικασία των πανελληνίων εξετάσεων: στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) Πανεπιστημιακού και Τεχνολογικού Τομέα, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες και Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης πλην του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών της Α.Σ.Κ.Τ. Αθήνας, του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και των Τμημάτων Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Πανεπιστημίων Θεσσαλονίκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε ποσοστό 5%, εφόσον είναι κάτοχοι τίτλου απόλυσης από Λύκειο ή αντίστοιχο σχολείο της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και

β) έχουν δικαίωμα συμμετοχής σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης και σε Σχολές, Τμήματα και Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των ΤΕΙ, που είναι αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς από τους οποίους αποφοιτούν, όσες είναι κάτοχοι πτυχίου ΕΠΑΛ και εφόσον κατέχουν απολυτήριο δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου ή απολυτήριο Γενικού Λυκείου και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων Επαγγελματικού Λυκείου.
Επίσης, απόφοιτοι όλων των τομέων των ΕΠΑΛ έχουν δικαίωμα εισαγωγής σε κοινή ομάδα που περιλαμβάνει Τμήματα Σχολών ΤΕΙ, Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστικής και Σχολές της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού.

12. Μείωση Δημοτικών Τελών:

Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, είναι δυνατή η μείωση δημοτικών φόρων ή τελών ή η απαλλαγή από αυτούς για τα άτομα με αναπηρίες. Με την ίδια απόφαση μπορεί να τίθενται και εισοδηματικά κριτήρια για τη χορήγηση της ως άνω μείωσης ή απαλλαγής (άρ. 13 του Ν. 4368/2016, με τίτλο: «Μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις»).[/vc_column_text]

Διαβάστε περισσότερα
  • Ειδικά για την ευπαθή κοινωνική ομάδα των ατόμων με αναπηρία συμπεριλαμβανομένων και των οικογενειών που έχουν στη φροντίδα τους άτομα με αναπηρία, σε περίπτωση λήψης εισοδηματικών κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη το πρόσθετο κόστος που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών αναπηρίας. Στο εισοδηματικό κριτήριο που αφορά στην ανωτέρω κοινωνική ομάδα θα πρέπει να υπολογίζεται μόνο το φορολογητέο εισόδημα, ώστε να μην προσμετρούνται τα πάσης φύσεως επιδόματα αναπηρίας (προνοιακά επιδόματα, εξωιδρυματικό επίδομα, επίδομα κίνησης, διατροφικό επίδομα νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων συμπαγών οργάνων κ.λπ.) τα οποία είναι αφορολόγητα.
  • Κάποιο δήμοι του Νομού Αττικής έχουν προχωρήσει σε μείωση των δημοτικών τελών κατά 50% για δημότες τους με αναπηρία 67% και άνω. Οι δήμοι αυτοί είναι: Νέα Χαλκηδόνα, Χαλάνδρι, Ζωγράφου, Γλυφάδα, Αργυρούπολη, Άλιμος, Ηλιούπολη, Μελίσσια.

13. Τοποθετήσεις/ Μεταθέσεις οπλιτών – Μειωμένη στρατιωτική θητεία:

Α) Για τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των οπλιτών λαμβάνονται υπ’ όψιν κατ’ αρχήν τα υπηρεσιακά κριτήρια (όπως η ανάγκη κάλυψης των επιχειρησιακών/υπηρεσιακών αναγκών, η αξιοποίηση της απονεμηθείσας στον οπλίτη ειδικότητας, το επίπεδο των γραμματικών του γνώσεων κτλ) και εν συνεχεία λαμβάνονται υπ’ όψιν οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, όπως οι περιπτώσεις οπλιτών
α) με ένα τουλάχιστον τέκνο, σύζυγο, γονέα ή αδελφό με αναπηρία 67% και άνω καθώς και
β) που έχουν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχοι ή θετοί γονείς ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω (άρ. 3 παρ. 2 του Ν. 4361/2016, με τίτλο: «Μεταθέσεις οπλιτών κ.λπ. θέματα ΥΠΕΘΑ/Αποθέματα πετρελαίου/ Ανακριβής εγγραφή στο Κτηματολόγιο»).

Β) Μεταφέρονται στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης (άρ. 7 του Ν. 3421/2005 με τίτλο: «Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις»), εφόσον το επιθυμούν:

i) εξάμηνης (6) διάρκειας: ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος του οποίου και οι δύο γονείς είναι ανίκανοι για κάθε εργασία.
ii) εννεάμηνης (9) διάρκειας: ο μόνος ή μεγαλύτερος γιος γονέα που είναι ανίκανος για κάθε εργασία.
Η μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης δεν ανακαλείται, αν μετά την υποβολή του αιτήματος εκλείψουν οι σχετικοί λόγοι.

14. Νομιμοποίηση αυθαιρέτου:

Προβλέπονται μειώσεις προστίμων σε ειδικές ομάδες πληθυσμού (άρ. 103 του Ν. 4495/2017).

Δικαιούχοι:

Α) Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρ. 97 (ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης κατεδάφισης) καταβάλλουν ποσοστό 15% του ενιαίου ειδικού προστίμου, ανεξαρτήτως περιορισμού κύριας κατοικίας και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.
Β) Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, καθώς και πρόσωπα που επιβαρύνονται φορολογικά από πρόσωπα με τις ανωτέρω ιδιότητες, με ατομικό εισόδημα έως δεκαοκτώ χιλιάδες (18.000) ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως είκοσι τέσσερις χιλιάδες (24.000) ευρώ, για την υπαγωγή στο άρ. 97 (ρύθμιση αναστολής και εξαίρεσης κατεδάφισης) της κύριας κατοικίας τους καταβάλλουν ποσοστό 20% του ενιαίου ειδικού προστίμου και υποβάλλουν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων.

  • Το ποσοστό της αναπηρίας πιστοποιείται με βεβαίωση ή γνωμάτευση, που έχει εκδοθεί από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας.

0