Τα δικαιώματα των γυναικών με καρκίνο μαστού

6. Αναπηρική σύνταξη:

Δικαιούχοι:

Όλες όσες είναι εργαζόμενες με ελάχιστο αριθμό ενσήμων 4.500 ή όπως αλλιώς ορίζει ο ασφαλιστικός φορέας κάθε εργαζόμενης, ανεξάρτητα του αν είναι Ελληνίδες ή αλλοδαποί.
Με ποσοστό αναπηρίας 80% δίνεται πλήρης αναπηρική σύνταξη. Με ποσοστό 67% – 79.99% δίνεται το 75% της αναπηρικής σύνταξης, ενώ με ποσοστό αναπηρίας 50% – 66,99% δίνεται το 50% της σύνταξης.

7. Ιατροφαρμακευτική και Νοσοκομειακή Κάλυψη και παράταση αυτών (σε περίπτωση που λήγει η ισχύς τους):

Παρέχεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν ΑΜΚΑ, ανεξάρτητα του αν είναι ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες, Ελληνίδες ή αλλοδαπές (Ν. 4368/2016 και ΚΥΑ Α3(γ) ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016).

8. Ελεύθερη είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους του Δημοσίου:

Τη δικαιούνται όλες οι γυναίκες ανεξάρτητα του αν είναι ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες, Ελληνίδες ή αλλοδαπές (ΦΕΚ 2173Β/2016).

9. Συμμετοχή σε επιδοτούμενα προγράμματα επιμόρφωσης του ΟΑΕΔ για ΑΜΕΑ:

Το δικαιούνται όσες έχουν ΑΜΚΑ και είναι άνεργες, Ελληνίδες ή αλλοδαπές, και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής όπως αυτές ορίζονται στην εκάστοτε προκήρυξη του Οργανισμού (πχ. πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, κλπ.).

10. Μέριμνα για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία:

Δικαιούχοι (άρ. 1, N. 2643/1998) :

Α) Τα άτομα με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον, που έχουν περιορισμένες δυνατότητες για επαγγελματική απασχόληση εξαιτίας οποιασδήποτε χρόνιας σωματικής ή πνευματικής ή ψυχικής πάθησης ή βλάβης (άτομα με ειδικές ανάγκες), εφόσον είναι γραμμένα στα μητρώα ανέργων αναπήρων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.).

Β) Όσοι έχουν τέκνο, αδελφό ή σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εξαιτίας βαριών ψυχικών και σωματικών παθήσεων, οι οποίες διαπιστώνονται από τις αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές του νόμου αυτού.

  • Εξαιρούνται: τα άτομα που θεμελιώνουν αυτοτελές δικαίωμα προστασίας.
  • Αποκλείονται από την προστασία που παρέχει ο νόμος αυτός:
    α) όσοι παίρνουν σύνταξη από το Δημόσιο ή οποιοδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό κύριας ή επικουρικής ασφάλισης αθροιστικά μεγαλύτερη από το κατώτατο όριο σύνταξης γήρατος που καταβάλλει κάθε φορά το Ι.Κ.Α.,
    β) όσοι αποκαταστάθηκαν με τις διατάξεις του ν. 1487/1950 (ΦΕΚ 179 Α`),
    γ) όσοι στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα σύμφωνα με τα άρθρα 59, 60, 61 και 62 του Ποινικού Κώδικα,
    δ) όσοι πήραν μέρος ως πρωταίτιοι στο πραξικόπημα ανατροπής της νόμιμης Κυβέρνησης της Κύπρου κατά το έτος 1974.

Παροχή για τα ως άνω πρόσωπα:

Ι) Επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, ελληνικές ή ξένες, που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, καθώς και οι θυγατρικές τους εταιρείες, εφόσον απασχολούν προσωπικό πάνω από πενήντα (50) άτομα, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν τα ως άνω πρόσωπα σε ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) επί του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης ή της εκμετάλλευσης. Εξαιρούνται από την υποχρέωση αυτή οι επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις.
ΙΙ) Οι φορείς του δημόσιου τομέα με την εξαίρεση όσων εμφανίζουν στους ισολογισμούς τους αρνητικό αποτέλεσμα (ζημία) στις δύο αμέσως προηγούμενες από το έτος προκήρυξης χρήσεις, υποχρεούνται να προσλαμβάνουν τα ως άνω προστατευόμενα πρόσωπα σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).
ΙΙΙ) Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) και των δύο βαθμών υποχρεούνται να διορίζουν ή να προσλαμβάνουν πρόσωπα προστατευόμενα από το άρ. 1, χωρίς διαγωνισμό ή επιλογή, σε εγκεκριμένες θέσεις που αντιστοιχούν στο πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των προς προκήρυξη θέσεων του οικείου φορέα

0