Τα δικαιώματα των γυναικών με καρκίνο μαστού

2. Επίδομα απόλυτης αναπηρίας (συμπαράστασης ετέρου προσώπου)

Προσαυξάνει το ποσό της σύνταξης λόγω απόλυτης αναπηρίας.
Χορηγείται στους συνταξιούχους λόγω αναπηρίας ανεξαρτήτως ποσοστού, μόνο εφόσον οι Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕΠΑ κρίνουν ότι τα άτομα αυτά βρίσκονται σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση ετέρου προσώπου.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Διαβάστε περισσότερα
 • Σκοπός των ανωτέρω ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση των συνταξιούχων με σοβαρά προβλήματα υγείας, δεδομένου ότι πρόκειται για άτομα με τόσο επιβαρυμένη υγεία, ώστε να χρειάζονται συνεχώς τη συμπαράσταση ετέρου προσώπου, συμπαράσταση η οποία είναι συχνά επ’ αμοιβή ή όταν δεν είναι συνεπάγεται την αδυναμία του ετέρου προσώπου (συνήθως συζύγου) να εργασθεί κι επομένως να συμβάλλει στον οικογενειακό προϋπολογισμό.
  Το ποσό της καταβαλλόμενης σύνταξης λόγω αναπηρίας σε συνταξιούχους ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50%, εφόσον ο ανάπηρος βρίσκεται συνεχώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση ετέρου προσώπου (άρ. 42 παρ. 3 του Ν. 1140/1981). Η προσαύξηση αυτή δεν μπορεί να είναι ανώτερη του 20πλασίου του εκάστοτε ισχύοντος τεκμαρτού ημερομισθίου του ανειδικεύτου εργάτη. Σε κάθε περίπτωση, το ποσοστό προσαύξησης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 50%.

 

 • Το ποσό της προσαύξησης λόγω απόλυτης αναπηρίας που χορηγείται από το Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ. στους συνταξιούχους της παρ. 3 του άρ. 42 του Ν. 1140/1981, όπως ισχύει, και υπό τους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς των ανωτέρω διατάξεων ισούται με το 50% της καταβαλλόμενης σύνταξης, μη συμπεριλαμβανομένων των οικογενειακών επιδομάτων και των επιδομάτων τέκνων, και δεν μπορεί να υπερβαίνει το εικοσαπλάσιο του κάθε φορά ισχύοντος κατώτατου ημερομίσθιου ανειδίκευτου εργάτη (άρ. 60 του Ν. 3518/2006). Προκειμένου για συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο συντάξεις από το Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ., η ανωτέρω προσαύξηση χορηγείται στη μεγαλύτερη καταβαλλόμενη σύνταξη.

3. Φορολογικά Προνόμια / Φοροαπαλλαγές:

 • Η φορολογούμενη με καρκίνο του μαστού έχει αυξημένο ποσό αφορολόγητου εισοδήματος. Το ποσό αυτό καθορίζεται με πράξη του Υπουργού Οικονομικών κάθε χρόνο.
 • Στην περίπτωση που ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας έχει αναπηρία άνω του 80%, η έκπτωση φτάνει στο 100%, επομένως παρέχεται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:
  α) Το συνολικό φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα του προηγούμενου φορολογικού έτους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), όπως ισχύουν και κάθε άλλη συναφή κείμενη διάταξη, δεν υπερβαίνει τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ, προσαυξημένο κατά χίλια (1.000) ευρώ για τον ή την σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος.
  β) το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων στα οποία κατέχουν δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρ. 1, ο υπόχρεος δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του, λαμβανομένου υπόψη του ποσοστού συνιδιοκτησίας και του είδους του δικαιώματος δεν υπερβαίνει τα εκατόν πενήντα τετραγωνικά μέτρα (150 μ2)
  γ) ο φορολογούμενος, ο ή η σύζυγος και τα εξαρτώμενα τέκνα της οικογένειας του είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας.
  [άρ. 7 παρ. 2 του Ν. 4223/2013, με τίτλο: Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» και σχετικές οι ΠΟΛ. 1122/2017 Τροποποίηση της ΠΟΛ. 1212/2015 απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. (Πιστοποίηση αναπηρίας για απαλλαγή από ΕΝ.Φ.Ι.Α.]

Δικαιούχοι:

Όλες όσες υποβάλλουν φορολογική δήλωση (ανεξάρτητα του αν είναι ασφαλισμένες ή ανασφάλιστες, Ελληνίδες ή αλλοδαποί).

0