Τα δικαιώματα των γυναικών με καρκίνο μαστού

Τα δικαιώματα των γυναικών με καρκίνου του μαστού, μετά την έκδοση ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω.

1. Επίδομα βαριάς αναπηρίας:

Αρμόδιος φορέας για τη χορήγηση του είναι ο Ο.Π.Ε.ΚΑ.(Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων& Κοινωνικής Αλληλεγγύης).

Κατάθεση αιτήσεων:

Για την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα, η αίτηση για το επίδομα κατατίθεται στο κέντρο κοινότητας του δήμου που υπάγεται η κάθε ενδιαφερόμενη. Στις υπόλοιπες περιοχές η αίτηση κατατίθεται στα ΚΕΠΑ. https://opeka.gr/atoma-me-anapiria/pilotiki-diadikasia/

Δικαιούχοι:

Το δικαιούνται όσες έχουν ποσοστό αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ 67% και άνω και εμπίπτουν σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες της κείμενης νομοθεσίας :

 • Έμμεσα ασφαλισμένες σύζυγοι (από το σύζυγό τους που βρίσκεται εν ζωή), οι οποίες δε λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους από οποιαδήποτε πηγή.
 • Έμμεσα ασφαλισμένα τέκνα (προστατευόμενα μέλη) που δεν παίρνουν οικονομική ενίσχυση για την αναπηρία τους μεγαλύτερη του ποσού του επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας.
 • Τέκνα που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου ή εκ μεταβιβάσεως ή προσαύξηση σύνταξης λόγω της αναπηρίας τους, μικρότερη ή ίση του επιδόματος της βαριάς Αναπηρίας.
 • Ανασφάλιστες.
 • Ανασφάλιστες υπερήλικες του Ο.Γ.Α..
 • Άμεσα ασφαλισμένες που δεν δικαιούνται σύνταξη ή επίδομα ή οποιαδήποτε άλλη οικονομική ενίσχυση, επειδή δεν πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις, που προβλέπουν οι οικείες διατάξεις του ασφαλιστικού τους οργανισμού.

Εξαιρούνται: Όσες άμεσα ασφαλισμένες δεν δικαιούνται συνταξιοδότηση, λόγω οφειλών τους προς το ασφαλιστικό τους ταμείο.
Προσοχή! Δεν δικαιούνται επίδομα αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ οι άμεσα ασφαλισμένες που εργάζονται.

Απαραίτητες Προϋποθέσεις:

 • Η αιτούσα να είναι:
  α) Ελληνίδα πολίτης ή
  β) να έχει Ελληνική υπηκοότητα ή να είναι υπήκοος χώρας μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή
  γ) υπήκοος του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ε.Ο.Χ.) ή
  δ) υπήκοος των Κρατών που περιλαμβάνονται στην κυρωμένη με το ν.δ. 4017/1959 (ΦΕΚ 246, τ. Α΄) Ευρωπαϊκή Σύμβαση ή
  ε) αναγνωρισμένος πρόσφυγας που διαμένει μόνιμα στην Ελλάδα, και το καθεστώς παραμονής της στην Ελλάδα διέπεται από τις διατάξεις της Σύμβασης του 1951 για το Καθεστώς των Προσφύγων (ν.δ. 3989/1959, ΦΕΚ 201 Α‘), όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο της Νέας Υόρκης του 1967 για το Καθεστώς των Προσφύγων (α.ν. 389/1968, ΦΕΚ 125 Α΄) – (οι υπήκοοι αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «Δελτίο αναγνωρισμένου πρόσφυγα») ή
  στ) πολίτης τρίτης χώρας μέλος οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. Ως μέλη της οικογένειας των Ευρωπαίων Πολιτών θεωρούνται η σύζυγος ή ο σύζυγος και τα τέκνα αυτών (οικογένεια με την στενή έννοια του όρου). Οι πολίτες αυτοί θα πρέπει να προσκομίζουν «άδεια διαμονής μέλους οικογένειας Έλληνα πολίτη ή πολίτη Ε.Ε. σε ισχύ» ή
  ζ) πολίτης τρίτης χώρας δικαιούχος καθεστώτος διεθνούς προστασίας (ο υπήκοος αυτός θα πρέπει να προσκομίζει «Δελτίο αναγνωρισμένου διεθνούς προστασίας») ή
  η) πολίτης τρίτης χώρας σε καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, σύμφωνα με το Π.Δ. 114/2010 και ΟΧΙ με τον ν. 4251/2014 (ο πολίτης αυτός θα πρέπει να προσκομίζει «άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους»).
 • Η αιτούσα να μη λαμβάνει οικονομική βοήθεια – επίδομα για την αναπηρία της από το Δημόσιο ή οποιαδήποτε άλλη πηγή (ασφαλιστικό οργανισμό, ταμείο κ.λπ.) ίση ή μεγαλύτερη από το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που προβλέπεται.
 • Η αιτούσα αν είναι ανασφάλιστη ή έμμεσα ασφαλισμένη, να μην εμπίπτει σε άλλο ειδικό πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με Αναπηρία.
 • Η αιτούσα να μην περιθάλπεται, με δαπάνες του Δημοσίου, ως εσωτερικός ασθενής ή τρόφιμος σε δημόσια νοσηλευτικά ή προνοιακά ιδρύματα, αντίστοιχα, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου.
 • Η αιτούσα να μην απουσιάζει στο εξωτερικό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών.

Τι ποσό καταβάλλεται:

Το χρηματικό ποσό που καταβάλλεται στους δικαιούχους ανέρχεται στα 313 ευρώ μηνιαίως.

Διαβάστε περισσότερα
 • Από 01-01-2019 ανατίθεται στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η αρμοδιότητα χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με βαριά αναπηρία. Μέχρι τις 31-12-2018 οι εν λόγω παροχές καταβάλλονταν από τους Δήμους (άρ. 1 της ΥΑ Δ12α/Γ.Π.οικ.68856/2202/2018 (ΦΕΚ Β΄ 5855/2018), με τίτλο:  «Ανάθεση αρμοδιότητας χορήγησης προνοιακών παροχών σε χρήμα σε άτομα με αναπηρία κλπ στον ΟΠΕΚΑ» σε συνδυασμό με το άρ. 4 περίπτ. ε΄ υποπερίπτ. γγ΄ του Ν. 4520/2018, με τίτλο: «Μετεξέλιξη του Ο.Γ.Α. σε Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις»).
 • Σύμφωνα με το άρ. 3 της ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10804/528 10-4-2013 (ΦΕΚ Β΄ 1189/15-05-2013), με τίτλο: «Τροποποίηση προγράμματος οικονομικής ενίσχυσης ατόμων με ειδικές ανάγκες», οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης υποχρεούνται μία (1) φορά το χρόνο, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης της αρμόδιας υπηρεσίας χορήγησης του επιδόματος, να προσέρχονται με την ταυτότητά τους ή άλλο σχετικό έγγραφο στην ως άνω υπηρεσία. Σε περίπτωση αδυναμίας μετακίνησης ή άλλου κωλύματος στην αρμόδια υπηρεσία, θα προσέρχεται ο νόμιμος εκπρόσωπος ή εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος του δικαιούχου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δύναται να πραγματοποιείται επίσκεψη κοινωνικού λειτουργού προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο δικαιούχος βρίσκεται εν ζωή.
 • Σύμφωνα με το άρ. 13 του Ν. 4331/2015 (ΦΕΚ Α΄ 69/02.07.2015) με τίτλο: «Μέτρα για την ανακούφιση των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), την απλοποίηση της λειτουργίας των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και συναφή ασφαλιστικά ζητήματα και άλλες διατάξεις», τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ) τα οποία συμμετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης, ενίσχυσης της απασχόλησης συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησηςή/ και εργάζονται σε Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν. 4019/2011 (Κοιν.Σ.Επ.) και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή, δεν χάνουν αυτές τις παροχές αλλά συνεχίζουν να τις εισπράττουν ταυτόχρονα και αθροιστικά με την αποζημίωση από τη συμμετοχή τους στα προγράμματα αυτά ή/και την αμοιβή τους από την απασχόληση στην Κοιν.Σ.Επ..
 • Θεσμικό πλαίσιο: το ν.δ. 57/1973, ο Ν. 162/1973, το άρ. 22 του Ν. 2646/1998 (Α΄ 236), η με αριθμ. Γ4Β/Φ.32/οικ.3298/1988  ΚΥΑ (ΦΕΚ 39Β΄), η με αριθμ. Γ4α/φ. 225/Οικ. 2206/1988 ΚΥΑ (ΦΕΚ 559Β΄), η με αριθμ. Γ4α/Φ225/οικ.161/1989 KYA (ΦΕΚ 108Β΄), η με αριθμ. 2070235/7915/0022/1989 KYA (ΦΕΚ 700Β΄), η με αριθμ. Γ4β/φ32/οικ. 591/1989 KYA (ΦΕΚ 174Β΄), η με αριθμ. Π4γ/Φ225/οικ. 2866/1995 KYA (ΦΕΚ 629Β΄), η με αριθμ. Π4γ/Φ421/Φ422/Φ221/οικ. 6286/1997 KYA (ΦΕΚ 997Β΄), η με αριθμ. Δ29Α/φ32/ΓΠ/οικ.10804/528/2013 KYA (ΦΕΚ 1189Β΄), η με αριθμ. Π3α/Φ18/Γ.Π.οικ63731/08 ΚΥΑ  (ΦΕΚ 931Β΄), η με αριθμ. Π3α/Γ.Π.οικ. 49361/1253 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3483/24-12-2014).

0