Τα δικαιώματα των γυναικών με καρκίνο μαστού

Τα δικαιώματα των γυναικών με καρκίνο του μαστού

Για τις γυναίκες με καρκίνο του μαστού υπάρχουν κάποιες διευκολύνσεις/ παροχές/ δικαιώματα που παρέχει το κράτος, στο πλαίσιο της Κοινωνικής Προστασίας των ατόμων με αναπηρία.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση των διευκολύνσεων – παροχών που ακολουθούν, είναι να έχει εκδοθεί για την ενδιαφερόμενη απόφαση αναγνώρισης ποσοστού αναπηρίας 67% και άνω (πλην αυτών για τις οποίες απαιτείται ποσοστό 50%, όπου ειδικά αναγράφεται).

Ποιος δίνει το ποσοστό αναπηρίας;

Το ποσοστό αναπηρίας το δίνει η Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Αναπηρίας και Ιατρικής της Εργασίας της Διοίκησης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, νυν ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/menoy/kentro-pistopoieses-anaperias-kepa).

Η επιτροπή δίνει σε όλες τις ασθενείς με καρκίνου μαστού ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω;

To ποσοστό προσδιορίζεται για κάθε εξεταζόμενη ξεχωριστά κατά την κρίση της Επιτροπής, που λαμβάνει υπόψη και συνεκτιμά τις παραμέτρους κάθε περίπτωσης, όπως π.χ. το είδος του χειρουργείου, αν έχει γίνει χημειοθεραπεία, ακτινοβολία, ή άλλες θεραπείες, αν η ασθένεια είναι πρωτογενής ή υπάρχει μετάσταση, κλπ. Για ενημέρωση σχετικά με τα ποσοστά αναπηρίας που αντιστοιχούν σε κάθε περίπτωση, βλ. το υπ’ αριθμ. 4591/27-12-2017 ΦΕΚ τεύχος Β’ όπου εκεί περιγράφονται οι χειρουργικές παθήσεις του μαστού και διακρίνονται σε τρία (3) επίπεδα.

Αν η επιτροπή δεν μου δώσει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ενώ κρίνω ότι το δικαιούμαι, τι μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να υποβάλλετε ένσταση κατά της απόφασης της επιτροπής και να περάσετε από Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή. Η υποβολή της ένστασης πρέπει να γίνει εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που σας κοινοποιήθηκε η Γνωμάτευση Πιστοποίησης Αναπηρίας. Η απόφαση της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής είναι τελεσίδικη.
Αν και η Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή δεν δώσει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, πρέπει να περιμένετε για ένα εξάμηνο από την έκδοση της απόφασης και μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, μπορείτε να υποβάλλετε νέο αίτημα προς την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή.
Να σημειωθεί ότι κατά της Γνωμάτευσης της Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής ΚΕΠΑ (ΒΥΕ), η οποία συνιστά ατομική διοικητική πράξη, μπορεί ο ενδιαφερόμενος να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου στην οποία θα παραπονείται για την ορθότητα της κρίσης της ΒΥΕ. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής είναι 60 ημέρες (ή 90 ημέρες για τους διαμένοντες στο εξωτερικό). Η προθεσμία αυτή αρχίζει από την κατά νόμο επίδοση της πράξης στον ενδιαφερόμενο ή από τότε που αυτός αποδεδειγμένα έλαβε γνώση για το περιεχόμενό της.

Το ποσοστό αναπηρίας είναι ισόβιο;

Όχι. Η γνωμάτευση της επιτροπής που θα σας δοθεί ορίζει μαζί με το ποσοστό αναπηρίας σας και τη χρονική διάρκεια αυτού. Η διάρκεια μπορεί να είναι από μερικούς μήνες, μέχρι και επ’ αόριστον. Πάντως, βάσει του ως άνω ΦΕΚ, είθισται να δίδεται ένα Χ ποσοστό αναπηρίας για τα πρώτα δύο έτη της ασθένειας και εν συνεχεία αυτό να ανανεώνεται για τα επόμενα έτη, συνήθως όμως μειωμένο ποσοστό εν συγκρίσει με το αρχικά δοθέν.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το ποσοστό αναπηρίας, ισχύουν τα δικαιώματα που απορρέουν από τον καρκίνο του μαστού. Μετά την παρέλευση αυτού του διαστήματος, καταργούνται αυτόματα τα δικαιώματα. Έχετε όμως το δικαίωμα, να εξεταστείτε εκ νέου από την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή, για ανανέωση του ποσοστού αναπηρίας σας.

Δικαίωμα αίτησης για ποσοστό αναπηρίας, έχει κάθε γυναίκα με καρκίνο μαστού που διαμένει στην Ελλάδα;

Η αιτούσα μπορεί να είναι Ελληνίδα πολίτης ή υπήκοος τρίτων χωρών που διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα.

Παράβολο:

Για κάθε περίπτωση εξέτασης από την Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. αποδίδεται στο Ι.Κ.Α. – Ε.Τ.Α.Μ. το ποσό των σαράντα έξι ευρώ και δεκατεσσάρων λεπτών (46,14€).
Ωστόσο, σύμφωνα με το άρ. 6 παρ. 5β του Ν. 3863/2010, ως ισχύει σήμερα, οι άποροι ανασφάλιστοι οι οποίοι είναι δικαιούχοι μηδενικής συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη, όπως ορίζονται στην κοινή υπουργική απόφαση Α3/25132/2016 «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας» (Β` 908) και συμπεριλαμβάνονται στη σχετική βάση δεδομένων της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. του ν. 3607/2007 (Α` 245), απαλλάσσονται της υποχρέωσης καταβολής του παραβόλου ύψους σαράντα έξι και δεκατέσσερα (46,14) ευρώ για την εξέτασή τους από τις Υγειονομικές Επιτροπές ΚΕ.Π.Α..

0