ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Το Μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού», και διακριτικό τίτλο «Άλμα Ζωής» (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), η οποία εδρεύει στην Αθήνα Γ’ Σεπτεμβρίου 59, με ΑΦΜ 090283298 της ΔΟΥ Δ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα, σε συνεργασία με την εταιρεία «Mastercard Europe SA», η οποία εδρεύει στο Βέλγιο (Chaussée de Tervuren 198A, B1410 Waterloo), προκηρύσσει διαγωνισμό ο οποίος θα διενεργηθεί διαδικτυακά.
2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κληρώσεως νικητή. Η Διοργανώτρια θα απονείμει ένα (1) συλλεκτικό φόρεμα (εφεξής «το Δώρο») στον νικητή του Διαγωνισμού.
3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη όσων ορίζονται στον όρο 5 κατωτέρω, δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής οι «Συμμετέχοντες»).
4. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από την 25-10-2019, ώρα 9.00 π.μ., έως και την 22-11-2019, ώρα 24.00.00.
5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στον όρο 3 του παρόντος, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος κάνει δωρεά χρηματικού ποσού υπέρ του Συλλόγου στην ιστοσελίδα www.almazois.gr και πεδίο «Mastercard dress donation» και εφόσον αποδεχτεί τους παρόντες όρους συμμετέχει αυτόματα στο Διαγωνισμό. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να κάνουν τη δωρεά τους συμπληρώνοντας τη φόρμα Mastercard dress donation μέχρι 22 /11/2019, ώρα 24.00.00. Απαιτείται η συμπλήρωση στη «Φόρμα Δωρεάς» των εξής στοιχείων του: (α) ονοματεπώνυμο, (β) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), (γ) τηλέφωνο, δ) διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή υποβολή των στοιχείων τους.
Μετά τη συμπλήρωση της «Φόρμας Mastercard dress donation -Συμμετοχής στο διαγωνισμό» και για την καταχώριση της συμμετοχής τους, ο Συμμετέχων θα καλείται: (α) να δηλώσει ότι συμφωνεί και αποδέχεται τους παρόντες όρους, και (β) να δηλώσει ότι συναινεί στη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων σύμφωνα με τους όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό.
6. Απόδειξη συμμετοχής. Με την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών ολοκληρώνεται και η διαδικασία υποβολής συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Τα αρχεία τα οποία θα τηρεί η Διοργανώτρια ή τρίτο πρόσωπο, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, με τα στοιχεία Συμμετεχόντων, θα συνιστούν πλήρη απόδειξη αναφορικά με τη λήψη οποιασδήποτε συμμετοχής στο Διαγωνισμό από το σύστημα της Διοργανώτριας ή του εν λόγω τρίτου προσώπου, καθώς και την εγκυρότητα της συμμετοχής του.
7. Δικαιώματα της Διοργανώτριας ως προς συμμετοχή. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε Συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε Συμμετέ¬χο¬ντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οποιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακό¬πιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού. Μετά το πέρας της διάρκειας του Διαγωνισμού και συγκεκριμένα την 26-11-2019 και ώρα 13.00 θα διεξαχθεί η κλήρωση, θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας (Γ’ Σεπτεμβρίου 59, 5ος όροφος, Αθήνα), ενώπιον της εκπροσώπου της Διοργανώτριας εταιρείας κας Γαβριηλίδου Κλεοπάτρας. Από την κλήρωση θα αναδειχθεί ένας (1) νικητής από τους Συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό ο οποίος θα κερδίσει ένα (1) συλλεκτικό φόρεμα από το Φεστιβάλ κινηματογράφου Καννών. Θα κληρωθούν, επίσης, και τρείς (3) επιλαχόντες για την περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή, ή αυτός αρνηθεί να παραλάβει το δώρο του ή ακυρωθεί η συμμετοχή του για οποιαδήποτε παράβαση των παρόντων όρων.
9. Το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών. Στην εν λόγω κλήρωση για την ανάδειξη νικητή και των επιλαχόντων θα υποβληθεί το σύνολο των έγκυρων συμμετοχών.
10. Επικοινωνία με τον νικητή. Μετά τη διεξαγωγή της κληρώσεως και της ανάδειξης του νικητή, η επικοινωνία με τον νικητή θα γίνει με βάση το τηλέφωνο επικοινωνίας ή και το email που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό στη φόρμα δωρεάς. Κατά την παραλαβή του Δώρου του ο νικητής θα πρέπει να επιδεικνύει σε εντεταλμένους προς τούτο υπαλλήλους της Διοργανώτριας, την αστυνομική του ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτοπροσωπία του νικητή και συμπληρώνοντας και υπογράφοντας το ειδικό έντυπο παραλαβής του Δώρου.
11. Ανακήρυξη επιλαχόντα ως νικητή. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα δύο (2) εργασίμων ημερών και ο νικητής, παρά το γεγονός ότι έχει ενημερωθεί προσηκόντως, δεν απαντήσει για οποιονδήποτε λόγο, θα ανακηρύσσεται νικητής από την Διοργανώτρια ο πρώτος κατά σειρά προτεραιότητας επιλαχών νικητής. Ο επιλαχών θα μπορεί να αποδεχθεί το Δώρο κατά τρόπο και εντός προθεσμίας που θα ανακοινωθεί από τη Διοργανώτρια κατά τη διακριτική της ευχέρεια σε αυτόν.
12. Αδυναμία επικοινωνίας με τον νικητή – Άρνηση του Δώρου – Έλλειψη αξίωσης. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή τον επιλαχόντα νικητή ή και σε περίπτωση που αυτοί αρνηθούν το Δώρο τους, το δικαίωμα παραλαβής του Δώρου χάνεται και ουδεμία αξίωση δύναται να προβληθεί έναντι της Διοργανώτριας. Η προσπάθεια ειδοποίησης του νικητή ή, κατά περίπτωση, του επιλαχόντα, θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας ή τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό της ανωτέρω.
13. Άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης Νικητή – Έλλειψη ευθύνης. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης του νικητή που οφείλονται σε μη λήψη ή μη ανάγνωση από αυτόν, για οποιονδήποτε λόγο, του ως άνω ηλεκτρονικού μηνύματος ή σε έλλειψη απάντησης εκ μέρους του νικητή στη σχετική τηλεφωνική επικοινωνία.
14. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά στην κάλυψη της αξίας του Δώρου που θα δοθεί και σε καμία περίπτωση δεν εκτείνεται σε τυχόν άλλα έξοδα που συνδέονται με την αξιοποίησή του.
15. Το Δώρο που θα δοθεί στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένο και ο νικητής δεν έχει το δικαίωμα ανταλλαγής του με χρήματα, άλλα προϊόντα ή άλλα αντικαταστατά πράγματα.
16. Αστική και Ποινική ευθύνη. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους Συμμετέχοντες, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από το Διαγωνισμό.
17. Ο Νικητής θα παραλάβει το Δώρο του κατά την χρονική περίοδο από 26/11/2019 έως και 11/12/2019. Η παράδοση του δώρου θα πραγματοποιηθεί με πρόσκληση του Νικητή στην έδρα του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» (Ηπείρου 11, Αθήνα, 5ος όροφος) για παραλαβή αυτού, είτε, σε περίπτωση αδυναμίας παρουσίας του Νικητή στην έδρα του Συλλόγου μέσω αποστολής στη διεύθυνση διαμονής ή κατοικίας που έχει δηλωθεί κατά τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Για την αποστολή του Δώρου η Διοργανώτρια συνεργάζεται με την εταιρεία ταχυμεταφορών Jet Post Μονο¬πρόσωπη ΙΚΕ (Ραγκαβή 90, Αθήνα) και το κόστος μεταφοράς του Δώρου θα βαρύνει το Νικητή.
Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικο¬ακου¬στικού υλικού από την πσράδοση του Δώρου στο Νικητή μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου και του διαδικτύου (internet) και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media), χωρίς την υποχρέωση πρότε¬ρης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης προς αυτόν, η δε συμμετοχή στον Διαγωνισμό παρέχει αυτο¬μάτως την προς τούτο εκχώρηση των αναγκαίων δικαιωμάτων άνευ ανταλλάγματος.
17. Προσωπικά Δεδομένα. Στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα: (1) των Συμμετεχόντων (ονοματεπώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση διαμονής ή κατοικίας) και (2) του Νικητή ή/και του Επιλαχόντα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας ή διαμονής και ηλεκτρονική διεύθυνση (email). Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αποτελεί για κάθε συμμετέχοντα την ελεύθερη, ανεπιφύλακτη και σαφή δήλωση, έγκριση και συναίνεση του για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων του και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Το αρχείο αυτό θα διαγραφεί 45 ημέρες μετά από τη λήξη της διάρκειας του Διαγωνισμού.
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων – Δικαιώματα συμμετεχόντων. Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης, δημοσιότητας και διεξαγωγής του Διαγωνισμού, πάντοτε στα πλαίσια του ανωτέρω σκοπού καθώς και για σκοπούς προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής ή προβολής αντιρρήσεων σχετικά με τα στοιχεία και τα προσωπικά δεδομένα που τους αφορούν. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Επιλαχόντων βασίζεται στην συγκατάθεσή τους, την οποία μπορούν να ανακαλέσουν ανά πάσα στιγμή ελεύθερα αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην διεύθυνση breastca@otenet.gr . Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής η Διοργανώτρια δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται. Τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης εκ μέρους των Συμμετεχόντων ή/και των νικητών ή/και επιλαχόντων δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας για το διάστημα πριν την ανάκληση.
Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και τoυ νικητή ή/και επιλαχόντα θα είναι καταρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια θα αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και του νικητή ή/και επιλαχόντα, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό τους και η εταιρεία παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών Jet Post Μονοπρόσωπη ΙΚΕ (Ραγκαβή 90, Αθήνα) για την παράδοση του δώρου στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο.
Επικοινωνία συμμετεχόντων με την Διοργανώτρια. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων και των πιο πάνω αναφερομένων σχετικών δικαιωμάτων, οι Συμμετέχοντες μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στην Διοργανώτρια, αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση breastca@otenet.gr.
18. Δημοσιότητα Όρων – Ανάκληση Προκήρυξης – Τροποποίηση Όρων. Οι παρόντες όροι θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας www.almazois.gr. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκεια του, ή να επαναλάβει οσάκις επιθυμεί αυτόν, ή και να διακόψει τον διαγωνισμό χωρίς προειδοποίηση για λόγους δημόσιου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας, να αλλάξει το Δώρο ή να το ανακαλέσει χωρίς καμία προηγούμενη ενημέρωση. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται εγκαίρως πριν από την έναρξη ισχύος της μεταβολής, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας μας www.almazois.gr.
19. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει στο μέλλον, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Αθήνας.
20. Αποδοχή των όρων. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των εδώ προβλεπόμενων όρων του Διαγωνισμού και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Ρητά επίσης διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή και οποιουδήποτε τρίτου για παραβίαση εκ μέρους των Συμμετεχόντων των πάσης φύσεως όρων χρήσης.

0